รายละเอียดการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

คุณสมบัติ

๑. เป็นชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย

๒.มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘​ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ โดยให้นับอายุตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

๓.สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีผลการศึกษาตั้งแต่ ๑.๐๐ ขึ้นไป 

๔.ต้องมีร่างกายไม่ที่ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

ห้วงการรับสมัคร เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓