รายละเอียดการรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓

คุณสมบัติ

๑.ใช้ใบแบบรายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร เข้าฝึกวิชาทหาร ( แบบ รด.๓ ) 

๒.หลักฐานแสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ขึ้นไป 

๓.หลักฐานการสำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๓ 

ห้วงการรับสมัคร เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๓